ข่าวสมัครงาน

4 พฤษภาคม 2561

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตน.อาจารย์ ภาควิชาครุศาสตร์โยธา

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน  1  อัตรา สังกัดภาควิชาครุศาสตร์โยธา

ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

ณ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในวันและเวลาราชการ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตน.อาจารย์ ภาควิชาครุศาสตร์โยธา

กลับหน้าข่าวหลัก