ข่าวสมัครงาน

1 มิถุนายน 2561

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตน.อาจารย์ สังกัดภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ 

ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

สังกัดภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

                                     

ตำแหน่งเลขที่ 442 - ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก

ตำแหน่งเลขที่ 443 - นางสาวนุชนาฏ ชุ่มชื่น

 

 ให้ผู้มีสิทธิบรรจุเป็นพนักงานพิเศษในตำแหน่งดังกล่าวมารายงานตัว

ณ หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตน.อาจารย์ สังกัดภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

กลับหน้าข่าวหลัก