ข่าวประชาสัมพันธ์

31 พฤษภาคม 2561

สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 ประเภททุน

1. ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 ประเภททุน ดังนี้

1.1 ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (สกว.สนับสนุนร่วมกับ สกอ.)

1.2 ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (สกว. สนับสนุนร่วมกับสถาบันต้นสังกัด)

1.3 ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง (เมธีวิจัย สกว.) (สกว. สนับสนุนร่วมกับสถาบันต้นสังกัด) ผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://academics.trf.or.th ส่งที่งานบริการวิชาการและวิจัย ภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2561

สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2562 จำนวน 3 ประเภททุน

กลับหน้าข่าวหลัก