ข่าวสมัครงาน

1 มิถุนายน 2561

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตน.นักวิชาการศึกษา ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ 

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

สังกัดภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

                                       

นางสาวสุมิตรา เดชวงศ์รัตน์

 

 ให้ผู้มีสิทธิบรรจุเป็นพนักงานพิเศษในตำแหน่งดังกล่าวมารายงานตัว

ณ หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561

หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตน.นักวิชาการศึกษา ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

กลับหน้าข่าวหลัก