ข่าวกิจกรรมคณะ

21 มิถุนายน 2561

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการจัดการเรียนการสอนด้าน ครุศาสตร์อุตสาหกรรมในยุคการศึกษา 4.0"

 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “ แนวทางการจัดการเรียนการสอนด้าน ครุศาสตร์อุตสาหกรรมในยุคการศึกษา 4.0”

             เมื่อวันที่ 11–13 มิถุนายน 2561  ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้จัดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับคณะ ในเรื่อง “ แนวทางการ จัดการเรียนการสอนด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมในยุคการศึกษา 4.0 ”    เพื่อร่วมกันกำหนด และแนวทางในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ การพัฒนาหลักสูตร ของภาควิชาต่างๆ ให้สอดคล้องกับยุคการศึกษาของประเทศไทย ในยุค 4.0

            กิจกรรมในการสัมมนาครั้งนี้ แบ่งออกเป็น การบรรยายพิเศษ การเสวนากลุ่ม โดยผู้บริหารคณะและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกคณะ  แบ่งกลุ่มระดมความคิด ร่วมกันทำกิจกรรมเชิง อนุรักษ์ธรรมชาติและกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร

 

 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการจัดการเรียนการสอนด้าน ครุศาสตร์อุตสาหกรรมในยุคการศึกษา 4.0"

กลับหน้าข่าวหลัก