ข่าวสมัครงาน

23 พฤษภาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตน.อาจารย์ ภาควิชาครุศาสตร์โยธา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

สังกัดภาควิชาครุศาสตร์โยธา ได้แก่


                                                        - นายอิทธิพล  มีผล -

                                

สอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561  เวลา 11.00 น.

ณ ห้องประชุมคณบดี ชั้น 1 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม


***ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561

เวลา 16.00 น. ที่ www.fte.kmutnb.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตน.อาจารย์ ภาควิชาครุศาสตร์โยธา

กลับหน้าข่าวหลัก