ข่าวประชาสัมพันธ์

2 กรกฎาคม 2561

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย และการผลิตตำราเรียน ประจำปี 2562

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง   ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย และการผลิตตำราเรียน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถส่งแบบสมัครขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยและการผลิตตำราเรียน พร้อมแบบเสนอโครงการวิจัยที่ระบุชื่อ-นามสกุล จำนวน ๑ ชุด และไม่ระบุชื่อ-นามสกุล จำนวน ๒ ชุด โดยเสนอผ่านภาควิชา/หน่วยงาน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานบริการวิชาการและวิจัย โทร. ๓๒๒๑ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย และการผลิตตำราเรียน ประจำปี 2562

กลับหน้าข่าวหลัก