ข่าวประชาสัมพันธ์

26 มิถุนายน 2561

วช. ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) (NRCT-JSPS)ประจำปี 2562 (FY2019)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS)hประจำปี 2562 (FY2019) ผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nrct.go.th หรือ http://www.nrms.go.thfส่งที่งานบริการวิชาการและวิจัย ภายในวันที่ 4 กันยายน 2561 รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ

วช. ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) (NRCT-JSPS)ประจำปี 2562 (FY2019)

กลับหน้าข่าวหลัก