ข่าวประชาสัมพันธ์

26 มิถุนายน 2561

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประกาศขอให้เสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ด้วย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประกาศขอให้เสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้หัวข้อเรื่อง บทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับยุทธศาสตร์ชาติ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://library2.parliament.go.th/library/res-dev.html ส่งได้ที่ งานบริการวิชาการและวิจัย ภายในวันที่
25 กรกฎาคม 25
61 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประกาศขอให้เสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กลับหน้าข่าวหลัก