ข่าวกิจกรรมคณะ

21 มิถุนายน 2561

อาจารย์และนักศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศ ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มจพ. ประจำปี 2561

 

อาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มจพ. ประจำปี 2561

             นางสาวณัฐชยา สีดาจันทร์ และ นายจักรภัทธ จอมพันธ์ นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา โดยมี ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค อาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. อาจารย์ที่ปรึกษา ร่วมกันสร้างชื่อให้กับภาควิชาและคณะ  โดยคว้ารางวัลชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์ สู่นวัตกรรมจากการนำผลงาน “ห้องน้ำแมวอัตโนมัติ” เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในงานประกวด สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มจพ. ประจำปี 2561 ( KMUTNB Invention & Innovation 2018) ที่จัดขึ้นโดยสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ณ ลานอเนกประสงค์และหอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

อาจารย์และนักศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศ ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มจพ. ประจำปี 2561

กลับหน้าข่าวหลัก