ข่าวกิจกรรมคณะ

21 มิถุนายน 2561

คณะครุศาสตร์ฯ มจพ. ร่วมกับ บริษัทภาดา เอ็ดดูเคชั่น จำกัด จัดงาน Thailand Green Mech Contest 2018

โครงการวิจัย การเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานฯ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มจพ.

ร่วมกับ บริษัทภาดา เอ็ดดูเคชั่น จำกัด จัดงาน Thailand Green Mech Contest 2018

             ผศ.ดร.ชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล หัวหน้าโครงการวิจัย การเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานฯ  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ร่วมกับ บริษัท ภาดา เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ได้จัดทำโครงการวิจัยเรื่อง การเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานผ่านกิจกรรมการสร้าง โครงงานด้านวิศวกรรมและพลังงานสะอาด สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา สร้างและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบฐานผ่านกิจกรรมการสร้างโครงงาน โดยจัดให้มีกิจกรรมการแข่งขัน “การออกแบบนวัตกรรม เทคโนโลยี พื้นฐานวิศวกรรม และพลังงานสะอาด  Thailand Green Mech Contest 2018”  ชิงถ้วยประทานจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นประธานในพิธีการแข่งขัน และ รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัล ณ Westgate Hall ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี  เมื่อ วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561  (ภาพถ่ายทั้งหมดนำมาจาก บริษัทภาดา เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ขอขอบคุณ)

 

คณะครุศาสตร์ฯ มจพ. ร่วมกับ บริษัทภาดา เอ็ดดูเคชั่น จำกัด จัดงาน Thailand Green Mech Contest 2018

กลับหน้าข่าวหลัก