ข่าวกิจกรรมคณะ

21 มิถุนายน 2561

ผศ.ดร.สยาม แกมขุนทดและคณะ ได้รับอนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ สูตรการผลิตแผ่นยางพาราที่ใช้เป็นวัสดุฯ

 

ผศ.ดร.สยาม แกมขุนทดและคณะ ได้รับอนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์

“สูตรการผลิตแผ่นยางพาราที่ใช้เป็นวัสดุส่งถ่ายแรง

ในการทดสอบหาค่ากำลังอัดของคอนกรีตและกรรมวิธีการผลิต”

 

            ผศ.ดร.สยาม แกมขุนทด หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ได้รับหนังสือสำคัญการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร เลขที่ 13513 (ออกให้วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561) ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์  “สูตรการผลิตแผ่นยางพาราที่ใช้เป็นวัสดุส่งถ่ายแรงในการทดสอบ หาค่ากำลังอัดของคอนกรีตและกรรมวิธีการผลิต

            จากเอกสารบทสรุปการประดิษฐ์ สูตรการผลิตแผ่นยางพาราที่ใช้เป็นวัสดุส่งถ่ายแรงใน การทดสอบหาค่ากำลังอัดของคอนกรีตและกรรมวิธีการผลิต จะได้ชิ้นงานแผ่นยางพารานำไปใช้ ในการทดสอบหาค่ากำลังอัดของคอนกรีต การประดิษฐ์นี้เป็นการลดการนำเข้ายางสังเคราะห์ ซึ่งจะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้และส่งเสริมนโยบายรัฐบาลที่ต้องการระบายยางพาราที่กำลังล้นตลาด อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้เกษตรที่ปลูกยางพาราด้วยเช่นกัน

 

ผศ.ดร.สยาม แกมขุนทดและคณะ ได้รับอนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ สูตรการผลิตแผ่นยางพาราที่ใช้เป็นวัสดุฯ

กลับหน้าข่าวหลัก