ข่าวกิจกรรมคณะ

21 มิถุนายน 2561

นักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สำเร็จการฝึกหัดในรายวิชาการฝึกปฏิบัติการสอน

 

นักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 สำเร็จการฝึกหัดในรายวิชาการฝึกปฏิบัติการสอน 

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล และภาควิชาครุศาสตร์โยธา 

 ตามที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ สถาบันพัฒนาครูอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการและการกีฬา (Vocational Education Development Institute, Ministry of Education and Sports) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อส่งเสริมให้สองประเทศทั้ง ราชอาณาจักรไทย และ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งระหว่าง บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย รวมถึงการแลกเปลี่ยนทรัพยากรเพื่อการพัฒนาวิชาการด้านการศึกษา วิศวกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการสอน การถ่ายทอด การบริหารจัดการ และการสร้างและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการทำงานของมหาวิทยาลัยของ ทั้งสองประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีระยะเวลาในการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เป็นเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2563) นั้น

  ในการนี้สถาบันพัฒนาครูอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการและการกีฬา (Vocational Education Development Institute, Ministry of Education and Sports) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ขอความร่วมมือทางวิชาการเพื่อส่งนักศึกษาจำนวน 3 ราย เข้าฝึกหัด (Internship) ในรายวิชาการฝึกปฏิบัติการสอนที่ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล และ ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นระยะเวลา 3 เดือน (ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม – 19 มิถุนายน 2561) มีรายนามดังนี้

 1.       Mr. Bounteum Khammisy

 2.       Mr. Khamdeng Seuyphinnid

 3.       Mr. Xonh Xobvong

  ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักศึกษาที่สำเร็จการฝึกหัดในรายวิชาการฝึกปฏิบัติการสอนด้วยความอุตสาหะ วิริยะ มุ่งมั่นตั้งใจในการศึกษา และสร้างสื่อการสอนเพื่อนำไปประยุกต์ ใช้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์

 

 

นักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สำเร็จการฝึกหัดในรายวิชาการฝึกปฏิบัติการสอน

กลับหน้าข่าวหลัก