ข่าวการศึกษา

10 กรกฎาคม 2561

การจัดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (Placement Test) สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

การจัดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
(
English Placement Test)

นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ทุกหลักสูตร 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2561 

วันอังคารที่  31  กรกฎาคม  2561  เวลา  10.00 - 12.00  น.

 

          คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอแจ้งให้นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ทราบว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กำหนดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคน จะต้องทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 1 ครั้งก่อนเข้าศึกษาและก่อนสำเร็จการศึกษา

          การจัดสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกลุ่มผู้เรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 โดยผลการทดสอบครั้งนี้ จะนำไปใช้ในการส่งเสริมให้นักศึกษา
มีโอกาสพัฒนาความสามารถในภาษาอังกฤษ ของตนอย่างเหมาะสมมากขึ้น ตลอดจนอาจารย์ผู้สอนสามารถดำเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ  ให้แก่นักศึกษาได้ดียิ่งขึ้น

          โดยให้นักศึกษาปฏิบัติ ดังนี้ 

1.    ให้นำใบแทนบัตรนักศึกษาที่มีรหัสนักศึกษา และบัตรประชาชน หรือใบแทนบัตรประชาชน
มาในวันสอบ

2.    แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาให้เรียบร้อย

3.    ใช้ดินสอ 2B ในการฝนคำตอบในกระดาษคำตอบ และใช้ปากกาเขียน รายละเอียดต่าง ๆ
ในกระดาษคำตอบ

4.    ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด โดยเก็บไว้ในกระเป๋าวางห่างจากตัว และนำของมีค่าเข้ามาไว้ในห้องสอบได้เพื่อป้องกันการสูญหาย

5.    กรอกข้อมูล ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา และรหัสประจำตัวนักศึกษาลงในกระดาษคำตอบ 
โดยไม่ต้องกรอก   ตอนเรียน และรหัสวิชา และให้ฝนรหัสประจำตัวนักศึกษา โดยชิดด้านซ้าย
มือของแถว

6.    เซ็นชื่อในใบรายชื่อเข้าห้องสอบ

7.    ห้ามดึงข้อสอบออกจากชุดข้อสอบ และส่งคืนข้อสอบพร้อมกระดาษคำตอบ เมื่อทำการสอบเสร็จแล้ว

8.    ห้ามใช้พจนานุกรมทุกชนิดในการสอบ

** รายชื่อนักศึกษาเข้าห้องสอบ จะประกาศข้อมูลอีกครั้ง **
** ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.00 น. 
**
** ที่ www.fte.kmutnb.ac.th **

 


การจัดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (Placement Test) สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

กลับหน้าข่าวหลัก