ข่าวกิจกรรมคณะ

9 กรกฎาคม 2561

ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้าจัดสอนวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า ให้กับนักเรียนโรงเรียนสตรีนนทบุรี

ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้าให้บริการวิชาการแก่สังคม

จัดสอนวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า ให้กับนักเรียนโรงเรียนสตรีนนทบุรี

             ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. จัดการเรียนการสอนวิชา พื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และปีที่ 5 โรงเรียนสตรีนนทบุรีอันสืบเนื่องมาจากความร่วมมือของ ศูนย์สะเต็มการศึกษา มจพ.  (STEM Education Center) กับสถานศึกษาในเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ จำนวน 12 แห่ง ประกอบด้วยสังกัดคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 7 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม โรงเรียนสตรีนนทบุรี โรงเรียนกลาโหมอุทิศ โรงเรียนวัดลานนาบุญ โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม โรงเรียนวัดวิมุตยาราม และสถานศึกษาสังกัดกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี

ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้าจัดสอนวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า ให้กับนักเรียนโรงเรียนสตรีนนทบุรี

กลับหน้าข่าวหลัก