ข่าวสมัครงาน

10 กรกฎาคม 2561

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนังานมหาวิทยาลัย ต.อาจารย์ จำนวน 4 อัตรา

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล (จำนวน 4 อัตรา)

ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2561

ณ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในวันและเวลาราชการ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนังานมหาวิทยาลัย ต.อาจารย์ จำนวน 4 อัตรา

กลับหน้าข่าวหลัก