ข่าวกิจกรรมคณะ

9 กรกฎาคม 2561

ผศ.ดร.เอกกมล บุญยะผลานันท์ ร่วมกับ วช. เผยแพร่ผลงานลูกหมุนระบายอากาศผลิตกระแสไฟฟ้า

ผศ.ดร.เอกกมล บุญยะผลานันท์ ร่วมกับ วช.

เผยแพร่ผลงานลูกหมุนระบายอากาศผลิตกระแสไฟฟ้า ร่วมกับเซลล์แสงอาทิตย์

             ผศ.ดร. เอกกมล บุญยะผลานันท์ อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ได้รับเชิญจากกลุ่มสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมโครงการสื่อมวลชนสัญจร ปี 2561 ครั้งที่ 5 เพื่อเผยแพร่และติดตามผลงานวิจัย “ลูกหมุนระบายอากาศผลิตกระแสไฟฟ้าร่วมกับเซลล์แสงอาทิตย์” ที่พัฒนาแล้ว ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2561   

         ผลที่ได้ลูกหมุนระบายอากาศสามารถลดความร้อนภายในอาคารที่ติดตั้งได้  ลดพลังงานไฟฟ้าที่ใช้แสงสว่างในเวลากลางคืน ทำให้ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าได้  ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ต้นแบบ ของ ผศ.ดร. เอกกมล บุญยะผลานันท์เคยได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: ผลงานประดิษฐ์คิดค้นระดับดี ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย  ประจำปี 2556

ผศ.ดร.เอกกมล บุญยะผลานันท์ ร่วมกับ วช. เผยแพร่ผลงานลูกหมุนระบายอากาศผลิตกระแสไฟฟ้า

กลับหน้าข่าวหลัก