ข่าวกิจกรรมคณะ

9 กรกฎาคม 2561

การประชุมจัดทำหนังสืออนุสรณ์ครบรอบ 50 ปี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

การประชุมจัดทำหนังสืออนุสรณ์ครบรอบ 50 ปี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 

            รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร  คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้เรียนเชิญคณาจารย์อาวุโส ของคณะประกอบด้วย อ.เสมอ เริงอนันต์  อ.มณฑา ผุดฉวี  รศ.ดร.สบสันติ์ อุตกฤษฏ์   ผศ.วิทยา ประยงค์พันธุ์  ผศ.อำนาจ ทองผาสุข  ผศ.สมชาย สระบัว     และคุณยุทธยง อรัณยกานนท์ นายกสมาคมศิษย์เก่าครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร่วมปรึกษาหารือและให้ข้อเสนอแนะ แนวทางในการจัดทำหนังสืออนุสรณ์ครบรอบ 50 ปี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมคณะ 208 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561

การประชุมจัดทำหนังสืออนุสรณ์ครบรอบ 50 ปี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

กลับหน้าข่าวหลัก