ข่าวการศึกษา

23 กรกฎาคม 2561

ประกาศรายชื่อนักศึกษาและสถานที่ การจัดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

ประกาศรายชื่อนักศึกษา และสถานที่

การจัดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 
(
English Placement Test)

นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ทุกหลักสูตร 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2561 

วันอังคารที่  31  กรกฎาคม  2561  เวลา  10.00 - 12.00  น.

          คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอแจ้งให้นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ทราบว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กำหนดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคน จะต้องทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 1 ครั้งก่อนเข้าศึกษาและก่อนสำเร็จการศึกษา

          การจัดสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกลุ่มผู้เรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 โดยผลการทดสอบครั้งนี้ จะนำไปใช้ในการส่งเสริมให้นักศึกษา
มีโอกาสพัฒนาความสามารถในภาษาอังกฤษ ของตนอย่างเหมาะสมมากขึ้น ตลอดจนอาจารย์ผู้สอนสามารถดำเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ  ให้แก่นักศึกษาได้ดียิ่งขึ้น

          โดยให้นักศึกษาปฏิบัติ ดังนี้ 

1.    ให้นำใบแทนบัตรนักศึกษาที่มีรหัสนักศึกษา และบัตรประชาชน หรือใบแทนบัตรประชาชน
มาในวันสอบ

2.    แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาให้เรียบร้อย

3.    ใช้ดินสอ 2B ในการฝนคำตอบในกระดาษคำตอบ และใช้ปากกาเขียน รายละเอียดต่าง ๆ 
ในกระดาษคำตอบ

4.    ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด โดยเก็บไว้ในกระเป๋าวางห่างจากตัว และนำของมีค่าเข้ามาไว้ในห้องสอบได้เพื่อป้องกันการสูญหาย

5.    กรอกข้อมูล ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา และรหัสประจำตัวนักศึกษาลงในกระดาษคำตอบ  
โดยไม่ต้องกรอก   ตอนเรียน และรหัสวิชา และให้ฝนรหัสประจำตัวนักศึกษา โดยชิดด้านซ้าย
มือของแถว

6.    เซ็นชื่อในใบรายชื่อเข้าห้องสอบ

7.    ห้ามดึงข้อสอบออกจากชุดข้อสอบ และส่งคืนข้อสอบพร้อมกระดาษคำตอบ เมื่อทำการสอบเสร็จแล้ว

8.    ห้ามใช้พจนานุกรมทุกชนิดในการสอบ

หลักสูตร 5 ปี

1. CEE 1 RA สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา 

2. CED 1 RA สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   

 

หลักสูตร 4 ปี

1. TM สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

2. TP สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ 

3. TT สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 

4. TE 1 P สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง)

5. TE 1 E สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์)

 

หลักสูตรเทียบโอน

1. TTM สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

2. TTT 1 TA สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 

3. TTP 1 TA สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ

4. TTE 1 P สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง) 

5. TTE 1 E สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์) 

6. TCT 1 RA สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

ประกาศรายชื่อนักศึกษาและสถานที่ การจัดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

CEE 1 RA สาขาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา.pdf [ 1 MB ]
CED 1 RA สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์.pdf [ 0 MB ]
TM สาขาวิศวกรรมเครื่องกล.pdf [ 1 MB ]
TP สาขาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ.pdf [ 0 MB ]
TT สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์.pdf [ 1 MB ]
TE 1 P สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง).pdf [ 0 MB ]
TE 1 E สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์).pdf [ 0 MB ]
TTM สาขาวิศวกรรมเครื่องกล.pdf [ 0 MB ]
TTT 1 TA วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์.pdf [ 0 MB ]
TTP 1 TA สาขาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ.pdf [ 0 MB ]
TTE 1 P สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง).pdf [ 1 MB ]
TTE 1 E สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์).pdf [ 0 MB ]
TCT 1 RA สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์.pdf [ 0 MB ]

กลับหน้าข่าวหลัก