ข่าวสมัครงาน

31 กรกฎาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ พนักงานพิเศษ จำนวน 2 อัตรา ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

เพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ สังกัดภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล จำนวน 2 อัตรา

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รหัส พษ 632

                                           1.  นายรชานนท์  แสงมณี

                                     2.  นายอรรถพล  บรรจง

                                    3.  นายวรฤทธิ์  ชูกระชั้น   

                                    4.  นางสาวยุวันดา  เมืองเล็น

                                    5.  นางสาวพุธิตา  ปิ่นกุมภีร์


                                 ตำแหน่งวิศวกร รหัส พษ 633

                                     1.  นายชิตพล   มังคลากุล

                                   

สอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561  เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมคณบดี ชั้น 1 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม


***ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกวันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2561

เวลา 13.00 น. ที่ www.fte.kmutnb.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ พนักงานพิเศษ จำนวน 2 อัตรา ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

กลับหน้าข่าวหลัก