ข่าวกิจกรรมคณะ

8 สิงหาคม 2561

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดการอบรมจริยธรรมและกลุ่มสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

จัดการอบรมจริยธรรมและกลุ่มสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

 

            คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจัดการอบรมจริยธรรมและกลุ่มสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 จัดให้มีการบรรยาย เรื่อง “ หลักธรรมาภิบาลกับการศึกษาในยุค 4.0 ”, การฝึกอบรม “ การฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาล และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน”  และการประกวด ดาว-เดือน ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการและ ประลองรวม  เมื่อวันที่ 2 และ 3 สิงหาคม 2561

              การจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์คุณธรรมจริยธรรมในหมู่นักศึกษา ให้นักศึกษามีความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน  อันจะส่งผลให้นักศึกษามีความพร้อมในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย อย่างมีความสุข 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดการอบรมจริยธรรมและกลุ่มสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

กลับหน้าข่าวหลัก