ข่าวกิจกรรมคณะ

8 สิงหาคม 2561

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท เอมเมจิน จำกัด

 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.  

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ

บริษัท เอมเมจิน จำกัด

 

                       รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทางวิชาการ กับ ดร.ชูเกียรติ  โชติกเสถียร ผู้จัดการบริษัท เอมเมจิน จำกัด เพื่อให้การสนับสนุน ทรัพยากรที่ช่วยในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการวิจัย ทางด้านเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวในการเกษตร และระบบสมองกลฝังตัวในด้านระบบควบคุมอัตโนมัติ  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ ที่สามารถบูรณาการกับภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมของไทย  ให้มีความเข้มแข็งและผลักดัน ไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 เพื่อเป็นการตอบสนองตามนโยบายของรัฐบาล   โดยมีผู้บริหารของทั้ง สององค์กรร่วมในพิธีลงนาม ณ ห้องประชุม 208 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561  เวลา 09.30 น. 

 

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท เอมเมจิน จำกัด

กลับหน้าข่าวหลัก