ข่าวกิจกรรมคณะ

8 สิงหาคม 2561

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท ออมรอน อีเลคทรอนิคส์ จำกัด

 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.  

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ

บริษัท ออมรอน อีเลคทรอนิคส์  จำกัด

 

                       รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทางวิชาการ กับ นายคิโยชิ  ฟูกูอิ ประธานกรรมการบริษัท ออมรอน อีเลคทรอนิคส์ จำกัด โดยความร่วมมือนั้นมีเนื้อหาในการสนับสนุนทรัพยากรที่ช่วยในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ อีกทั้งให้การส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมการบริการวิชาการและการฝึกอบรมที่เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ที่สามารถบูรณาการกับภาคอุตสาหกรรม โดยมีผู้บริหารของทั้ง สององค์กรร่วมในพิธีลงนาม ณ ห้องประชุม 208 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561  เวลา 10.30 น.

 

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท ออมรอน อีเลคทรอนิคส์ จำกัด

กลับหน้าข่าวหลัก