ข่าวกิจกรรมคณะ

8 สิงหาคม 2561

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร  คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  เป็นประธานเปิดงานและให้โอวาทนักศึกษาใหม่ ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี หลักสูตร 4 ปี และเทียบโอน 3 ปี  เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการ และประลองรวม

            ในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในครั้งนี้ ได้เชิญวิทยากรจาก กองบริการศึกษา, สำนักหอสมุดกลาง มจพ., ธนาคารกรุงเทพ สาขา มจพ.และสำนักคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ทุกคนได้ทราบระเบียบข้อบังคับ หลักสูตร ระบบการเรียนการสอน แนวทางการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย การจัดบริการสวัสดิการแก่นักศึกษาของหน่วยงานต่าง ๆ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

กลับหน้าข่าวหลัก