ข่าวสมัครงาน

10 สิงหาคม 2561

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ

สังกัดภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รหัส พษ 632

                                           - นางสาวพุธิตา  ปิ่นกุมภีร์ - 


                                 ตำแหน่งวิศวกร รหัส พษ 633

                                     - นายชิตพล   มังคลากุล -

                                   

ให้มารายงานตัว ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2561

หากไม่มารายงานตัวตามวันดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ


 

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

กลับหน้าข่าวหลัก