ข่าวทุน/วิจัย

9 สิงหาคม 2561

มจพ.เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอของบประมาณแผนบูรณาการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ด้วยสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. ประกาศรับสมัครทุนเพื่อเสนอของบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 13 ครัสเตอร์ ผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัยสามารถดาวน์โหลดเอกสาร
ได้ที่
http://stri.kmutnb.ac.th/research/fส่งที่งานบริการวิชาการและวิจัย จำนวน 2 ชุด ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

มจพ.เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอของบประมาณแผนบูรณาการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กลับหน้าข่าวหลัก