ข่าวกิจกรรมคณะ

6 กันยายน 2561

ผศ.ดร. เอกกมล บุญยะผลานันท์ เผยแพร่สิ่งประดิษฐ์ผ่านสื่อมวลชน

ผศ.ดร. เอกกมล บุญยะผลานันท์ เผยแพร่สิ่งประดิษฐ์ผ่านสื่อมวลชน

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกกมล บุญยะผลานันท์ อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เดินทางไปบันทึกเทปโทรทัศน์ รายการ NBT มีคำตอบ ประเด็น “นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและ พลังงานทดแทน"  สิ่งประดิษฐ์ลูกหมุนระบายอากาศผลิตกระแสไฟฟ้า โดยมี คุณอรอุมา เกษตรพืชผล และคุณปวีณา ฟักทอง เป็นผู้ดำเนินรายการ ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.00-11.00 น. ณ สถานีโทรทัศน์วิทยุแห่งประเทศไทย NBT  ถนนวิภาวดี เขตดินแดง เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561

ผศ.ดร. เอกกมล บุญยะผลานันท์ เผยแพร่สิ่งประดิษฐ์ผ่านสื่อมวลชน

กลับหน้าข่าวหลัก