ข่าวกิจกรรมคณะ

28 สิงหาคม 2561

พิธีลงนามแสดงเจตจำนงความร่วมมือทางวิชาการ กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค)

 

พิธีลงนามแสดงเจตจำนงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค)

            

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร  คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ลงนามแสดงเจตจำนงความร่วมมือทางวิชาการ กับ ดร.ประเสริฐ กลิ่นชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) โดยความร่วมมือนั้นมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูอาจารย์ให้สามารถศึกษาต่อ ในระดับบัณฑิตศึกษาได้  สร้างเครือข่ายการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาการของครูอาจารย์ และนักศึกษาของทั้งสองสถาบัน ส่งเสริมสนับสนุนการเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ วิชาชีพของนักศึกษาฝึกสอน เพิ่มทักษะและยกระดับความสามารถในการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี และเพิ่มขีดความสามารถในการทำวิจัยเพื่อการพัฒนา นวัตกรรมทางการศึกษาและการเรียนรู้ที่เหมาะสม โดยผู้บริหารทั้งสององค์กรร่วมพิธีลงนาม ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2561

 

อีเทค ภาพ/ข่าว

 

พิธีลงนามแสดงเจตจำนงความร่วมมือทางวิชาการ กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค)

กลับหน้าข่าวหลัก