ข่าวทุน/วิจัย

3 กันยายน 2561

ระเบียบ มจพ. ว่าด้วย กองทุน 60 ปี มจพ. เพื่อการวิจัยระดับปริญญาเอกและหลังปริญญาเอก พ.ศ. 2561

เพื่อโปรดทราบระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วย กองทุน 60 ปี มจพ. เพื่อการวิจัยระดับปริญญาเอกและหลังปริญญาเอก พ.ศ. 2561 ฉบับประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ระเบียบ มจพ. ว่าด้วย กองทุน 60 ปี มจพ. เพื่อการวิจัยระดับปริญญาเอกและหลังปริญญาเอก พ.ศ. 2561

กลับหน้าข่าวหลัก