ข่าวทุน/วิจัย

6 กันยายน 2561

สมศ. ประกาศ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ด้วยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ประกาศ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.onesqa.or.th ส่งงานบริการวิชาการและวิจัย ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สมศ. ประกาศ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กลับหน้าข่าวหลัก