ข่าวทุน/วิจัย

20 กันยายน 2561

ประกาศ มจพ. เรื่อง การรับสมัครทุนพัฒนา องค์ความรู้ใหม่เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมาย (ฉบับที่ 2)

เพื่อโปรดทราบประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การรับสมัครทุนพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมาย (ฉบับที่ 2) ฉบับประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศ มจพ. เรื่อง การรับสมัครทุนพัฒนา องค์ความรู้ใหม่เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมาย (ฉบับที่ 2)

กลับหน้าข่าวหลัก