ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง

12 กันยายน 2561

ประกาศประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์ฯ อาคาร 52 และอาคาร 44 ประจำปี 2562

ยื่นข้อเสนอและเสนอาคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 20 กันยายน 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kmutnb.ac.th, www.fte.kmutnb.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-555-2000 ต่อ 3254, 3255 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะครุศาสตร์ฯ อาคาร 52 และอาคาร 44 ประจำปี 2562

กลับหน้าข่าวหลัก