ข่าวสมัครงาน

26 กันยายน 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตน.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

เพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

จำนวน 1อัตรา  สังกัดภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

                                               1. นางสาวพิมพ์ชนก  บุนนาค

                                               2. นางสาววิชญาพา  มีศรี

                                               3. นางสาวศุภดา  ปรังประโคน

                                                 4.  นางขนิษฐา  คุณกิตติ

                                        5. นางสาวชลดา  สุดประเสริฐ                   

                                                      
สอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่  27 กันยายน 2561  เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมคณบดี ชั้น 1 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม


***ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2561

เวลา 09.00 น. ที่ www.fte.kmutnb.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตน.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กลับหน้าข่าวหลัก