ข่าวสมัครงาน

28 กันยายน 2561

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตน.เจ้าหน้าที่่บริหารงานทั่วไป รหัส พษ 632

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  รหัส พษ 632

สังกัดภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

 

- นางสาวศุภดา  ปรังประโคน - 

                                                                 

ให้มารายงานตัว ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ภายในวันที่ 28 กันยายน 2561

หากไม่มารายงานตัวตามวันดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ


ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตน.เจ้าหน้าที่่บริหารงานทั่วไป รหัส พษ 632

กลับหน้าข่าวหลัก