ข่าวกิจกรรมคณะ

21 กันยายน 2561

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 

              รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. และผู้บริหารคณะ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประกอบด้วย ดร.พิเนษฐ์ศรีโยธา ประธานกรรมการ, รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง   มีสัจ  กรรมการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โดม  โล่ห์เพ็ชร์   กรรมการและ นายภาศกร พันธุ์รอด กรรมการและเลขานุการ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 208 อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.  กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายในกำหนดไว้จำนวนสองวันคือในวันที่ 19-20 กันยายน 2561

 

 

 

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

กลับหน้าข่าวหลัก