ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง

26 กันยายน 2561

ประกาศร่างTORร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาและพื้นที่ปฏิบัติงาน ภาควิชาค

สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kmutnb.ac.th, www.fte.kmutnb.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๕๕ ๒๐๐๐ ต่อ ๓๒๕๔, ๓๒๕๕ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศร่างTORร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาและพื้นที่ปฏิบัติงาน ภาควิชาค

กลับหน้าข่าวหลัก