ข่าวประชาสัมพันธ์

9 ตุลาคม 2561

แจ้งปิดระบบเนื่องจากมีการดับกระแสไฟฟ้าทั้งมหาวิทยาลัย

แจ้งปิดระบบเนื่องจากมีการดับกระแสไฟฟ้าทั้งมหาวิทยาลัย

        ตามที่ กองอาคารสถานที่และยานพาหนะได้ส่งบันทึกข้อความที่ อย. 531.1/2561 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 เรื่อง ขอดับกระแสไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย ในวันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 - 17.00 น. จึงส่งผลให้ต้องปิดระบบสารสนเทศต่างๆเพื่อป้องกันความเสียหายแก่ระบบสารสนเทศ โดยปิดระบบรายละเอียดตามไฟล์แนบ

แจ้งปิดระบบเนื่องจากมีการดับกระแสไฟฟ้าทั้งมหาวิทยาลัย

กลับหน้าข่าวหลัก