ข่าวสมัครงาน

11 ตุลาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตน.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์บูรณาการวิชาชีพ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

เพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รหัส พษ 642

  สังกัดศูนย์บูรณาการวิชาชีพครุศาสตร์อุตสาหกรรม

                                               1. นายปิยปาณ เต่งตระกูล

                                               2. นางสาวภานุชนาถ พุ่มสวรรค์

                                               3. นางสาวชลดา สุดประเสริฐ

                                                 4. ว่าที่ ร.ต.หญิง รสริน จินดาโชติ

                                          5. นางสาววราภรณ์ ตุงคะศิริ

                                              6. นางสาววิชญาพา มีศรี

                                               7. นางสาวณัฏธิยา บูรณะพงษ์

                                               8. นางสาวรติภัทร ไกรศรีวรรธนะ

                                                 9. นางสาวญาสินี เหลนพ่วง

                                         10. นางสาวอรุณรัตน์ ศุขเทวา

                                             11. นางสาวนิราวรรณ ธรรมเสนีย์

                                               12. นางสาวจิรารัตน์ อึงสะกาว

                                                     

สอบสัมภาษณ์ วันอังคารที่  16 ตุลาคม 2561  เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม


***ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561

เวลา 09.00 น. ที่ www.fte.kmutnb.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตน.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์บูรณาการวิชาชีพ

กลับหน้าข่าวหลัก