ข่าวสมัครงาน

18 ตุลาคม 2561

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตน.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์บูรณาการฯ

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ 

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รหัส พษ 642 

สังกัดศูนย์บูรณาการวิชาชีพครุศาสตร์อุตสาหกรรม คือ

- นางสาวรติภัทร  ไกรศรีวรรธนะ -

                      สำรองอันดับ      1. นางสาวอรุณรัตน์  ศุขเทวา

                                            2. นางสาววราภรณ์   ตุงคะศิริ

                                            3. นางสาววิชญาถา  มีศรี               

ให้ผู้มีสิทธิบรรจุเป็นพนักงานพิเศษในตำแหน่งดังกล่าว มารายงานตัว

ณ หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในวันพุธที่  24 ตุลาคม 2561 ภายในเวลา 16.00 น.

หากไม่มารายงานตัวตามวันดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตน.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์บูรณาการฯ

กลับหน้าข่าวหลัก