ข่าวทุน/วิจัย

19 ตุลาคม 2561

สำนักการศึกษา ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุน การวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ด้วยสำนักการศึกษาประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการวิจัย       
ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25
62
จำนวน 10 ทุน ๆ ละ 25,000.00 บาท ผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการ
เพื่อขอรับทุนดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่
www.Bangkok.go.th/bangkokeducation
หรือ
www.bmamedia.in.th ส่งที่ สำนักการศึกษา ภายในวันที่
28 กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สำนักการศึกษา ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุน การวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กลับหน้าข่าวหลัก