ข่าวทุน/วิจัย

7 พฤศจิกายน 2561

ประกาศ มจพ. เรื่อง ยกเลิก การรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ลงวันที่ 4 มิ.ย.2558

เพื่อโปรดทราบประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน
ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ประกาศ มจพ. เรื่อง ยกเลิก การรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ลงวันที่ 4 มิ.ย.2558

กลับหน้าข่าวหลัก