ข่าวสมัครงาน

7 พฤศจิกายน 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตน.นักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานคณบดี

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

เพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา รหัส พษ 456

  สังกัดสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

                                               1. ว่าที่ ร.ต. หญิง ชไมพร  กัมพลานนท์

                                               2. นางสาววิชญาพา  มีศรี

                                               3. นายรังสิมน  ไวสู้ศึก

                                                 4. นางสาวชลดา  สุดประเสริฐ

                                          5. นางสาวญาสินี  เหลนพ่วง

                                              6. นางสาวอรุณรัตน์  ศุขเทวา

                                               7. นางสาวเพ็ญนภา  ชูมี

                                               8. นางสาวทีปพรัตน์  แซ่อึ๊ง

                                                 9. นางสาวนิราวรรณ  ธรรมเสนีย์

                                         10. นายปิยปาณ  เต่งตระกูล

                                              11. นางสาวลลิตา  สังจันทร์                                                     

สอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่  9 พฤศจิกายน 2561  เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุมคณบดี ชั้น 1 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม


***ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2561

เวลา 16.00 น. ที่ www.fte.kmutnb.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตน.นักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานคณบดี

กลับหน้าข่าวหลัก