ข่าวกิจกรรมคณะ

7 พฤศจิกายน 2561

ได้รับอนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ "ชุดพลังงานไฟฟ้าจากผิวคลื่นทะเลด้วยหลักการเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฯ"

ผศ.ดร.เอกกมล บุญยะผลานันท์ และคณะ

ได้รับอนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์

“ชุดพลังงานไฟฟ้าจากผิวคลื่นทะเลด้วยหลักการเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเคลื่อนที่แบบแนวตรง”

           ผศ.ดร.เอกกมล บุญยะผลานันท์ ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ได้รับหนังสือสำคัญการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร เลขที่ 14078 (ออกให้วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561) ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์ “ชุดพลังงานไฟฟ้าจากผิวคลื่นทะเลด้วยหลักการเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเคลื่อนที่แบบแนวตรง

          การทำงานของชุดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากผิวคลื่นทะเลด้วยหลักการเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเคลื่อนที่แบบแนวตรง ทำได้โดยเมื่อทุ่นกระทบกับผิวคลื่นทะเล จะส่งผลให้ชุดถ่วงน้ำหนักทำงานจากความสูง ของคลื่น ที่ทำให้เกิดการเคลื่อนที่ลาดเอียงในแนวตรงของชุดถ่วงน้ำหนัก ซึ่งติดตั้งยึดติดกับชุดแม่เหล็ก

       จึงทำให้เกิดการตัดของสนามแม่เหล็กกับขดลวดที่อยู่ในชุดขดลวด ส่งผลให้เกิดการเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้า ออกมาในชุดผลิตพลังงานไฟฟ้า สามารถผลิตแรงดันไฟฟ้าได้ 14 โวลต์ และจ่ายกำลังไฟฟ้าได้ 5 วัตต์ โดยใช้ชุดควบคุมการอัดประจุแบตเตอรี่ขนาด 12/24 โวลต์ กระแสไฟฟ้าขนาด 10 แอมแปร์ และสามารถชาร์จประจุลงแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ 6 แอมป์ ได้ในเวลา 15 ชั่วโมง กับอีก 48 นาที

          ชุดผลิตพลังงานไฟฟ้าจากผิวคลื่นทะเลด้วยหลักการเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเคลื่อนที่แบบแนวตรงตามการประดิษฐ์นี้ จะติดตั้งลอยบนผิวน้ำห่างจากชายฝั่งทะเลเป็นระยะทาง 20 เมตร และสามารถผลิตไฟฟ้าได้ก็ต่อเมื่อเกิดการเอียงของคลื่นที่มีมุมไม่เกิน 45 องศา ซึ่งชุดแม่เหล็กจะเคลื่อนที่ แนวตรงในระยะทาง 0.22 เมตร ตามความสูงของคลื่นทะเล 0.3-0.5 เมตร

ได้รับอนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ "ชุดพลังงานไฟฟ้าจากผิวคลื่นทะเลด้วยหลักการเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฯ"

กลับหน้าข่าวหลัก