ข่าวกิจกรรมคณะ

30 ตุลาคม 2561

การประเมินผลโครงการ Support to Technical Vocational Education and Training (TVET) ภายใต้กรอบความร่วมมือไตรภาคีไทย-เยอรมันนี-สปป.ลาว

การประเมินผลโครงการ Support to Technical Vocational Education and Training (TVET) ภายใต้กรอบความร่วมมือไตรภาคีไทย-เยอรมันนี-สปป.ลาว

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุม 208 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม


คณะประเมินผลโครงการจาก German Institute for development Evaluation (DEval)  ส่งบุคลากรจำนวน 3 คน ได้แก่ Dr.Marcus Kaplan , Mr.Dennis Busemann, Mrs. Kistina Wirtgen เพื่อเข้าสัมภาษณ์ รศ.ดร.บัณฑิต สุขสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบบริหารคุณภาพและวิจัย ในฐานะตัวแทนคณะทำงานฯ เพื่อประเมินผลโครงการความร่วมมือไตรภาคีที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้ดำเนินกิจกรรมร่วมกับ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) กระทรวงการต่างประเทศ และ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ในการพัฒนาหลักสูตรผลิตครูอาชีวศึกษา ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  สาขาเครื่องกล  สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาก่อสร้างและโยธา ให้กับสถาบันพัฒนาครูอาชีวศึกษา (VDI) กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว ซึ่งเป็นหน่วยงานที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้ทำ MOU ร่วมกัน  โดยมี รศ.ดร.บัณฑิต สุขสวัสดิ์ ผศ.เพลินพิศ ปานแก้ว และ ดร.นำโชค วัฒนานัย เป็นคณะทำงานในการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น โดยเนื้อหาการสัมภาษณ์เป็นการหาผลลัพธ์จากการดำเนินงาน วิธีการและแนวปฏิบัติที่ดีที่สนับสนุนให้งานประสบความสำเร็จ รวมทั้งข้อจำกัดและแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานความร่วมมือไตรภาคีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป

การประเมินผลโครงการ Support to Technical Vocational Education and Training (TVET) ภายใต้กรอบความร่วมมือไตรภาคีไทย-เยอรมันนี-สปป.ลาว

กลับหน้าข่าวหลัก