ข่าวกิจกรรมคณะ

1 พฤศจิกายน 2561

ต้อนรับคณะอนุกรรมการพิจารณารับรองปริญญาฯ สภาวิศวกร

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ต้อนรับคณะอนุกรรมการพิจารณารับรองปริญญาฯ สภาวิศวกร

 

            เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 คณะอนุกรรมการพิจารณารับรองปริญญาฯ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จากสภาวิศวกรได้เดินทางมาประชุมร่วมกับผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณาจารย์ผู้สอนและตรวจห้องปฏิบัติการ

         ณ ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อรับรองปริญญาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) ในการขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม นำโดย

 

1.       รศ.พิชิต                  ลำยอง            ประธานอนุกรรมการ

2.       รศ.ดร.ณรงค์             อยู่ถนอม         ที่ปรึกษา

3.       ผศ.ดร.ทับทิม            อ่างแก้ว           อนุกรรมการ

4.       ดร.จักรกฤช               ตรรกพาณิชย์    อนุกรรมการ

5.       รศ.ดร.อานันทวัฒน์      คุณากร           อนุกรรมการ 

6.       ผศ.ดร.ไชยพร            หล่อทองคำ      อนุกรรมการ

7.       ผศ.ดร.เปี่ยมภูมิ          สฤกพฤกษ์       อนุกรรมการ

8.       นางสาวกนกพร          ส่องศรี            ผู้ช่วยเลขานุการ

       จากสภาวิศวกร  โดยมี

1.    รศ.ดร.ไพโรจน์   สถิรยากร                  คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม            

2.    ผศ.พิสุทธิ์         จันทร์ชัยชนะกุล           หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

และคณาจารย์จากภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า  ให้การต้อนรับ ทั้งนี้คณะอนุกรรมการจากสภาวิศวกร ได้เข้าฟังบรรยายชี้แจงซักถามการเรียนการสอน  ในหลักสูตร ณ ห้องประชุม 208 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในการนี้ผู้บริหารและคณาจารย์ภาควิชา ได้พาคณะอนุกรรมการ เข้าเยี่ยมชม ความพร้อมของห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ต้อนรับคณะอนุกรรมการพิจารณารับรองปริญญาฯ สภาวิศวกร

กลับหน้าข่าวหลัก