ข่าวทุน/วิจัย

12 พฤศจิกายน 2561

สกอ. เชิญยื่นข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัย (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2562

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2562 ผู้สนใจ
ยื่นข้อเสนอโครงการดังกล่าวได้ที่ งานบริการวิชาการและวิจัย จำนวน 2 รอบ ดังนี้

รอบที่ 1 ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2561

รอบที่ 2 ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สกอ. เชิญยื่นข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัย (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2562

กลับหน้าข่าวหลัก