ข่าวสมัครงาน

13 พฤศจิกายน 2561

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตน.นักวิชาการศึกษา รหัส พษ 456

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ 

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา รหัส พษ 456 

สังกัดสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คือ

      - นางสาวทีปรัตน์  แซ่อึ๊ง -

สำรอง - นางสาวเพ็ญนภา ชูมี -

ให้ผู้มีสิทธิบรรจุเป็นพนักงานพิเศษในตำแหน่งดังกล่าว มารายงานตัว

ณ หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในวันที่  16 พฤศจิกายน 2561 ภายในเวลา 16.00 น.

หากไม่มารายงานตัวตามวันดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตน.นักวิชาการศึกษา รหัส พษ 456

กลับหน้าข่าวหลัก