ข่าวทุน/วิจัย

13 พฤศจิกายน 2559

สกอ. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2560

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกาศรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2560 ผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการได้ที่งานบริการวิชาการและวิจัย ตามกำหนดระยะเวลา จำนวน 3 ครั้ง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สกอ. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2560

กลับหน้าข่าวหลัก