ข่าวการศึกษา

9 พฤศจิกายน 2559

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

ประกาศ

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 

โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี ประจำปีการศึกษา 2560 

 

หลักสูตร 5 ปี

ภาควิชาครุศาสตร์โยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา (CEE) 


ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (CED)

 

หลักสูตร  4  ปี

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (TM)


ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (TP)


ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์  (TT)


ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง)  (TE-Power)

 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  (อิเล็กทรอนิกส์)  (TE-Electronic)

 

หลักสูตรเทียบโอน

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (TCT-R)


ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  (ไฟฟ้ากำลัง)  (TTE-Power-T)

 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  (ไฟฟ้ากำลัง)  (TTE-Elec.-T) 

 

กำหนดสอบสัมภาษณ์

    วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.

 

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

ในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 17.00 น.

ทาง www.fte.kmutnb.ac.th และบอร์ดประกาศลานเอนกประสงค์ ชั้น 1  

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

กลับหน้าข่าวหลัก