ข่าวทุน/วิจัย

14 พฤศจิกายน 2559

ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ในระดับอุดมศึกษา

ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

ในระดับอุดมศึกษา

 

ส่งใบสมัครได้ที่

หน่วยกิจการนักศึกษา งานบริการการศึกษา

ชั้น1 สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52)

ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2559 

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ในระดับอุดมศึกษา

กลับหน้าข่าวหลัก